Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky Local Vibe s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Local Vibe s.r.o. sú platné pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou Local Vibe s.r.o., so sídlom Špitálska 47, 811 08 Bratislava. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú cestovná kancelária Local Vibe s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu.

I. ZMLUVNÉ VZŤAHY
1. Zmluvný vzťah medzi cestovná kancelária Local Vibe s.r.o. (ďalej aj „CK“) a objednávate¬ľom (fyzická alebo právnická osoba) vzniká na základe:
a) uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu.
b) potvrdenia písomnej/online individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie.
2. Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK zaväzuje, že objednávateľovi a všetkým ďalším účastníkom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb ces¬tovného ruchu (ďalej len „zájazd“).
3. Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za zájazd/víkend.
4. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov, ktoré uviedol za seba a aj za ostatných účastníkov zájazdu do zmluvy o obstaraní zájazdu.

II. CENA ZÁJAZDU
1. Cena zájazdu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a CK. Ceny jednotlivých zájazdov a súvisiacich služieb sú uvedené na stránke www.myvibe.sk., príp. v cenníku. V základnej cene zájazdu sú zahrnuté tie služby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách zájazdov ako služby, ktoré cena zahŕňa. Ostatné služby sú uvedené ako povinný alebo nepovinný príplatok.
2. CK si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu (nie však v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu), ak dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahr-nuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu meny EUR voči inej mene (valute) v destinácii zájazdu použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%,
ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, a to o sumu, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) písm. a) a b) oproti cene služieb alebo platieb zahrnutých v cene zájazdu, v prípade podľa ods. 2) písm. c) o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu.
3. Písomné oznámenie o zvýšení ceny odošle CK objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľovi tým nevzniká právo odstúpiť od zmluvy bez zapla¬tenia zmluvných pokút.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu stanovenej v zmluve ako aj všetkých doobjed¬naných služieb k zájazdu pred ich poskytnutím.
2. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
3. Objednávateľ je povinný pri uzatvorení zmluvy uhradiť 100% z ceny zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu (fakultatívne resp. doplnkové služby).

IV. REZERVÁCIE
1. Objednávateľ môže uskutočniť rezerváciu telefonicky, alebo vyplnením a odoslaním formulára na stránke www.myvibe.sk.
2. Rezervácia bude zrušená, ak nebude do 5 dní do CK doručená riadne vyplnená objednávka a uhradená 100% cena zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu.

V. ZMENY PODMIENOK ZMLUVY, ZRUŠENIE ZÁJAZDU
1. Objednávateľ môže pred začatím zájazdu oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zú¬častní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť v lehote 30 dní pred začatím zájazdu a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s prenosom zájazdu na jeho meno a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznáme¬nia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
2. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho zahájením, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov (výhrada minimálneho počtu účastníkov). Minimálny počet účastníkov je pre všetky typy zájazdov stanovený počtom …… účastníkov, pokiaľ nie je určený individuálne pre každý zájazd v Zmluve a/alebo v písomnej/online ponuke zájazdu iný počet účastníkov. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov má CK právo zájazd zrušiť, najneskôr však 21 dní pred začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať Objednávateľovi oznámenie bez zbytočného odkladu.
3. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, uvedie sa v návrhu aj nová cena.
4. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ písom¬ne oznámiť CK do 5 dní od obdržania návrhu. Ak sa v tejto lehote objednávateľ nevyjad¬rí, pokladá sa za to, že s navrhovanou zmenou zmluvy nesúhlasí a od zmluvy odstupuje. Pritom má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť.
5. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vráti.
6. CK má právo ponúkaný program alebo jeho časť nahradiť iným program, avšak nový program CK ponúka v adekvátnej kvalite a upovedomí objednávateľa pred zájazdom.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Objednávateľ má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a právo vyžadovať informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
2. CK najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytne objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe (ďalej len pokyny), ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, a to najmä:
a) spresnenie údajov ohľadom: ďalších platieb za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu; údajov o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu; ubytovania, jeho názvu, po¬lohy, kategórie a triedy, stupňa vybavenosti a hlavných charakteristických znakov, ak je súčasťou zájazdu; druhu, charakteristiky a kategórie dopravného prostriedku; údajov o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava; spôsobu a rozsahu stravovania, ak je súčasťou zájazdu,
b) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
c) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,
d) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napr. letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania).
3. V prípade, že 7 dní pred začatím zájazdu objednávateľ ešte pokyny nemá, je povinný bezodkladne o tom CK informovať, aby bola zabezpečená náprava. Ak objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi, že neobdržal pokyny, CK má za to, že objednávateľ pokyny obdržal včas a úplné. Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť (poskytnutie pokynov) splní pri uzatváraní zmluvy.
4. CK je oprávnená uskutočniť počas zájazdu operatívne zmeny programu a poskytova¬ných služieb vynútené okolnosťami alebo ak zistí, že nebude môcť zabezpečiť program a služby podľa zmluvy. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÉ POKUTY
1. Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy (stornovať účasť na zájazde/víkende). Vtedy je povinný uhradiť CK zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou a CK vráti objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.
2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie povinností obstarávateľa, vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť CK pokutu vo výške určenej nasledujúcim spôsobom:
a) za zrušenie zájazdu do 30 dní odo dňa úhrady objednávky sa vracia cena v plnej výške.
Po tomto termíne sa cena zájazdu nevracia.
b) Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo zmešká odchod dopravného prostriedku alebo po¬čas zájazdu nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby. V prípade porušenia právnych predpisov (napr. pasových, colných a pod.) znáša objednávateľ všetky následky na vlastné náklady.
c) CK môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím. Vtedy môže objednávateľovi ponúknuť iný zájazd v podobnej kvalite. Ak takýto zájazd ponúknuť nemôže, bezodkladne vráti objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala. Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dni pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

VIII. REKLAMÁCIE
1. CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.
2. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodá-vateľa služby alebo u povereného zástupcu CK, aby mohla byť zjednaná okamžitá nápra¬va. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK.
3. Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej služ¬be objednávateľ predloží písomný záznam spísaný pri reklamácii.
4. CK sa zbavuje zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo po¬rušením povinnosti, ak preukáže, že škodu nezavinil ona ani jeho dodávatelia služieb a že škoda bola spôsobená samotným objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis maior). V týchto prípadoch, okrem toho ak si objednávateľ škodu spôsobí sám, CK poskytne objednávateľovi bezodkladne pomoc.

IX. POISTENIE
1. Objednávateľ zájazdu nemá poistenie zahrnuté v cene zájazdu.CK môže však aj poskytnúť objednávateľovi informácie o komplexnom cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, doplnkové asistenčné služby a poistenie stornovacích poplatkov). Toto poistenie si Objednávateľ môže objednať spolu s objednaním zájazdu.

2. Poistný vzťah vzniká medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK neprísluší posu¬dzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb online online shopu Cestovnej kancelárie Local Vibe (ďalej len ‚CK‘), za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

1. Všeobecné informácie k návšteve CK online shopu
a) Webtracking (sledovanie stránok)
Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú vymedzené nižšie, v sekcii „Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu“). Takto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb.
Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej internetovej ponuky a zodpovedajúcej optimalizácie našej ponuky využívame služby Google Analytics.

Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu
Počas návštevy CK online shopu sú prostredníctvom zabudovaného pixelu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:
• žiadosť (názov požadovaného dátového súboru)
• typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)
• jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
• používaný operačný systém (napr. Windows XP)
• vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
• rozlíšenie obrazovky
• aktivácia JavaScript
• zapnutie/vypnutie Java
• zapnutie/vypnutie cookies
• Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)
• IP adresa – čo najrýchlejšie anonymizovaná
• čas prístupu
• kliknutia
• príp. obsah formulárov (pri textových poliach, ako napr. meno a heslo, je prenesená iba informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“)

Odvolanie/nesúhlas s uchovávaním údajov
Ako návštevník CK online shopu môžete vyjadriť nesúhlas s ukladaním anonymizovaných údajov užívateľa. Tým nebudú údaje v budúcnosti zaznamenávané. V prípade vyjadrenia vášho nesúhlasu, nebudú v CK online shope zaznamenávané a spracúvané ani anonymizované údaje, ktoré boli získane počas vašej aktivity na stránke wwww.myvibe.sk. Pre vylúčenie z webtrackingu budú nastavené cookies domény www.myvibe.sk. Tieto cookies vylučujú budúce sledovanie webu prostredníctvom poskytovateľov Google Analytics. Toto vylúčenie zo spracúvania údajov platí po dobu, kým nebudú tieto cookies vami vymazané.

b) IP adresa
IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. IP adresy v našom systéme sú uchovávané anonymizované, pričom posledný oktet je nahradený písmenom „x“, aby boli uchované dáta trvalo anonymné a nemohli byť ďalej nepriamo priradené konkrétnemu užívateľovi.
c) Cookies
Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.myvibe.sk.
Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že funkcie nákupného košíka a objednanie produktov je možné iba za predpokladu, že ste aktiváciu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám CK online shopu, akceptovali. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.
Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.
Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:
• čisto technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám CK online shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. zníženie zaťaženia, funkcia prihlasovania, životnosť: jedna relácia; funkcionality nákupného košíka, životnosť: 30 dní) [CK]
• posledné kliknutie, resp. Last Click – (pre ukončenie relácie, životnosť: jedna relácia) [Google Analytics]
• dočasné cookies (pre rozpoznanie relácie, životnosť: jedna relácia) [Google Analytics]
• ever cookies (rozpoznanie nových a stálych zákazníkov, životnosť: max. 60 mesiacov) [Google Analytics]
• konverzné cookies (pre sledovanie konverzií, životnosť: 7, resp. 30 dní) V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výlučne na stránke www.myvibe.sk, môžete vyjadriť nesúhlas (pozri bod I. a) Webtracking (sledovanie stránok)).

2. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

a) Kontaktné informácie
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je CK.

b) Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie o vecných a osobných pomeroch o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe, ako napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, ako aj iné údaje, ktoré sú vami zadávané pri využívaní služieb registrácie alebo založenia CK zákazníckeho konta. Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú dotknuté touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.

c) Formulárové údaje
Na stránke CK môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, na účely využívania našich služieb. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Ak sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.

d) CK zákaznícke konto
Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené CK zákaznícke konto. Tým získavate priamy prístup k vašim, u nás uloženým, údajom a zároveň môžete nahliadnuť do vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať vaše osobné údaje, uložené v CK zákazníckom konte, ako aj zasielanie newslettera. Založením CK zákazníckeho konta súhlasíte, že údaje vo vašom zákazníckom konte budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb CK zákazníckeho konta. Založením CK zákazníckeho konta nám tiež udeľujete váš súhlas na zaznamenávanie a vyhodnocovanie vášho nákupného správania na stránke www.myvibe.sk (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste v CK online shope nakúpili) a zobrazovanie personalizovaného obsahu na tejto stránke (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie). Ak ste si založili CK zákaznícke konto, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.myvibe.sk, bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).
Ak si takéto spracúvanie vašich údajov neželáte, môžete vaše CK zákaznícke konto kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto“ a realizovať objednávky ako hosť. Vezmite prosím na vedomie, že založenie CK zákazníckeho konta nie je podmienkou využívania CK online shopu – nákupy v CK online shope môžete kedykoľvek využívať aj ako hosť.

e) Účel použitia
Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:
• účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu zmluvy o objednaní zájazdu uzatvorenej prostredníctvom CK online shopu medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.myvibe.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba,
• marketingovými účelmi, ak ste si na stránke www.myvibe.sk založili CK zákaznícke konto, a to na právnom základe vášho súhlasu, vyjadreného založením CK zákazníckeho konta.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy o objednaní zájazdu alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie zmluvy o objednaní zájazdu potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a vaše platobné údaje. Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do CK zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie k objednanému zájazdu. V rámci spracovania objednávky a plnenia zmluvy o objednaní zájazdu sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ bytovania, sprievodca a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.

f) Email newsletter
Odosielanie newsletterov vykonávame formou, že naše reklamné e-maily budete dostávať automaticky po prihlásení sa do CK online systému ako aj kúpou zájazdu. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním nás e-mailom: info@myvibe.sk alebo telefonicky: +421/908 701 869.

g) Individuálna reklama
Našim cieľom je neustále zlepšovanie a používateľsky príjemné zostavenie a zobrazovanie našej internetovej stránky. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (vašej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy (napr. newsletter) využívame poskytnuté a automaticky generované informácie. K tomu patria napr. informácie o tom, na ktorý teaser/banner na stránke ste klikli, ktoré výrobky ste si vo svojom prehliadači prezerali, a ktoré výrobky ste otvorili z ponuky newsletterov, ako aj informácie o počítači a internetovom spojení, operačnom systéme a platforme, dátume a čase vašej návštevy. Tieto informácie využívame len v prípade, ak ste nám na takéto použitie udelili váš súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely prostredníctvom založenia CK zákazníckeho konta. Tieto údaje používame len v pseudonymizovanej forme, teda forme, ktorá neumožňuje tieto údaje priradiť k individuálnej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uchovávané osobitne. Ak si neželáte dostávať personalizovanú reklamu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že vaše CK zákaznícke konto môžete kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto alebo môžete kontaktovať, zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára alebo na našich kontaktných údajoch, uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

h) Log súbory
Pri každom vstupe na internetovú stránku CK budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).
IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizované. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.

3. Bezpečný prenos údajov
Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.
Prístup k vášmu CK zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. CK nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.

4. Nesúhlas s použitím údajov a ich výmaz
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoje CK zákaznícke konto môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Moje konto“ a odhlásiť sa z odberu newslettera prostredníctvom linku pre odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.
Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

5. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb
Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.
Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku linku formou kontaktného formulára: https://myvibe.sk/kontakt/

Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete obrátiť e-mailom na info@myvibe.sk alebo poštou na sídle spoločnosti CK Local Vibe s.r.o., Špitálska 47, 811 08 Bratislava alebo telefonicky na čísle: +421/908 701 869. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
Služby poskytované v rámci CK online shopu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Local Vibe s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu.
2. CK je v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení poistená proti úpadku v poisťovni Union (poistenie insolventnosti). CK odovzdá objednávateľovi doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu.
3. Objednávateľ súhlasí s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia služieb cestovného ruchu a pre akvizičnú činnosť. Doba platnosti súhlasu je stanovená osobitným zákonom, ktorý ustanovuje lehotu registrácie zmlúv. Odvolanie súhlasu je stanovené v rámci zákonných podmienok. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.
4. Objednávateľ udeľuje súhlas CK Local Vibe s.r.o. na vyhotovovanie obrazových (fotografických) a zvukovoobrazových (audiovizuálnych) záznamov obsahujúcich aj zobrazenie podoby alebo podobizne objednávateľa počas účasti na zájazde a súhlasí s použitím takýchto záznamov CK Local Vibe v rámci, resp. na propagačných materiáloch CK Local Vibe a ich šírením prostredníctvom komunikačných médií (vrátane internetu), a to bez obmedzenia územia, množstva použitia a spôsobu použitia. Uvedený súhlas sa udeľuje dobrovoľne a bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.
5. Objednávateľ zájazdu si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah, nepredvídateľných okolností a všeobecnej nebezpečnosti aktivít v teréne (ako napr. turistika, jazda bicyklom, kosenie atď.) a že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa zájazdu.
6. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu, že s uvedenými všeobecnými zmluvnými podmienkami súhlasí a prijíma ich v plnom rozsahu.
7. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
8. Vzťahy medzi objednávateľom a CK, ktoré nie sú upravené zmluvou o obstaraní zájazdu sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

XI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
1. Klient má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ARS“) obrátiť sa na CK so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva.
2. Klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak CK na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o ARS.
3. Návrh je možné podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke CK pričom právo voľby má klient. Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.
4. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR – http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

V Bratislave, dňa 27.1.2023

Local Vibe s.r.o.
Renáta Husková, konateľka

Shopping cart